سیم کشی :  سیم کشی ماشین یکی از بخش های حیاتی در یک خودروست که برای برق رسانی به بسیاری از قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون سیم کشی و جریان برق، خودرو در واقع استارت نخورده و حرکت نخواهد کرد. سیم کشی های خودرو بسته به نوع ولتاژ و جریان خود قطعات مختلفی را برق رسانی می‌کنند که با رنگ های اختصاصی نشان داده می‌شوند.    تولید کننده برق که بر عهده آلترناتور است . ذخیره کننده برق که بر عهده باتری ماشین است . توزیع کننده برق که همان سیم کشی ها هستند . کنترل کننده برق توسط کلید و دکمه ها کنترل می‌شوند . مصرف کننده برق اجزایی است که با نیرو برق روشن می‌شوند .

 راهنمای رنگ سیم‌ها در برق کشی خودرو:  سیم رنگ زرد: سیم دینام به جعبه فیوز و چراغ شارژ . سیم رنگ آبی: سیم بین کلید و چراغ‌های جلو به رنگ آبی است که آبی با راه سفید نور بالا و آبی با راه قرمز نشان دهنده نور پایین است.  سیم رنگ قرمز: چراغ نمره و چراغ‌های کوچک جلو و عقب رنگ سبز: سیم‌های متصل کننده مدار باتری به فیوز

    سیم برق اصلی راهنما: سبز

    راهنمای سمت راست: سبز و سفید

    راهنمای سمت چپ: سبز و قرمز

    چراغ دنده عقب: سبز و قهوه‌ای

    چراغ ترمز: سبز و بنفش

    سیم رنگ مشکی: اتصال دنه

    سیم سفید: چراغ‌های هشدار دهنده، چراغ روغن و کویل